Untitled Document Untitled Document

nr. 2 jaargang 3 - Juni 2010

NIEUWS

groepVooruitblik Doorlopende Leerwegen schooljaar 2010-2011 van Wat naar Hoe

Het gaat niet meer over het 'wat', maar over het 'hoe', bij de werkgroepen waar docenten van het vmbo en mbo in zijn betrokken. Dit gaf Frans Zoetelief aan in zijn slotwoord tijdens de eindconferentie voor managers van het vo en mbo eind april. Met andere woorden, we weten zo langzamerhand wat we willen en gaan nu daadwerkelijk aan de slag met de inhoud. De opdrachten voor alle werkgroepen zijn uitgewerkt, het woord is nu aan de docenten om deze opdracht uit te werken in het nieuwe schooljaar. Het belooft wat dat betreft een spannend jaar te worden met heel veel uitdagingen om programma's inderdaad zo af te stemmen dat alle overlappingen er uitgehaald zijn. Eindelijk gaan we naar de kern en werken docenten met elkaar aan een programma waarin opdrachten met competenties ontwikkeld en toegepast worden. Lees verder

projectleidersVisie, doelen en werkwijze projectbureau Doorlopende Leerwegen schooljaar 2010-2011

Gezamenlijke uitgangspunten

In samenspraak met de vo-scholen en de aspectverantwoordelijke opleidingsmanagers is een gezamenlijke visie op doorlopende leerwegen geformuleerd in het komende schooljaar. Doel is een optimale aansluiting tussen het vo en het ROC Horizon College bereiken in de regio's Noord-Kennemerland en West-Friesland. Vanuit de gezamenlijke visie worden de doelen opgesteld voor het nieuwe schooljaar. Dit leidt tot een concrete opdracht voor de verschillende werkgroepen die actief zijn in de verschillende sectoren. Lees verder

claudiaOnderzoek naar waarde CGO bij doorstroom vmbo-mbo

Sinds januari maak ik als stagiaire deel uit van de projectgroep Doorlopende Leerwegen op het Horizon College. De stage die ik combineer met mijn scriptie volg ik in het kader van de Masteropleiding Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Door de stage en scriptie te combineren ben ik in de gelegenheid gesteld me geheel te richten op en in te zetten voor een onderzoek naar de doorstroom van het vmbo naar het mbo. Gezien de ontwikkelingen in zowel het vmbo als het mbo van de laatste jaren is het onderwijs volop in beweging.
Lees verder

Trainingen in POP- en portfoliogesprekken

door Monique IJsselstein-Spaansen, adviseur Beroepsonderwijs, BMC

Vanaf september zijn er aan verschillende teams van vmbo-scholen en het Horizon College trainingen gegeven over POP- en portfoliogesprekken. De trainingen zijn een onderdeel van het project "Draagt over" en hebben als doel de docenten te trainen in het houden van POP- en portfoliogesprekken met leerlingen. Wanneer leerlingen leren beter kiezen, heeft dit voordelen in het uiteindelijk volgen van een passende beroepsopleiding. Met als doel; minder uitval! Lees verder

telaansluitingSamenwerking vo-mbo een must bij aansluiting talenonderwijs

Het Horizon College organiseerde op 2 maart de bijeenkomst 'Aansluiting Nederlandse taal vo-mbo' te Alkmaar. Genodigden waren medewerkers uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, met het doel samen te werken aan een hoger taalniveau. Lees verder

Eigenaarschap aansluitingsprojecten vo-mbo bij lijnmanagers

De rol van de projectleiders Doorlopende Leerwegen is enigszins veranderd. Lijnmanagers vanuit de verschillende onderwijsinstellingen raken meer betrokken en krijgen meer binding bij het uitvoeren van projectopbrengsten, doordat zij eigenaar zijn gemaakt van aansluitingsprojecten vo - mbo binnen hun afdeling. Zo kunnen zij zelf richting geven aan implementatie en uitvoering van diverse taken op dit gebied. Het gaat hier om projecten als de implementatie van het portfolio vo - mbo, de praktische uitwerking van convenanten, de uitwerking van de convenanten VSV voor de beide regio's en de implementatie en uitvoering van de regionale plannen van aanpak voor de Plusvoorzieningen. Lees verder

dlwSuccessen delen tijdens de managementconferentie Doorlopende Leerwegen

Op 27 april 2010 organiseerde de projectgroep Doorlopende Leerwegen een management-conferentie die druk werd bezocht door afdelingsleiders van het vmbo, aspect-verantwoordelijk opleidingsmanagers doorlopende leerwegen van het Horizon College en de voorzitters van de werkgroepen. Het was een middag waarop de resultaten en opbrengsten van het afgelopen schooljaar werden gedeeld en waar werd vooruitgeblikt op de aansluitingen vo-mbo en de doelen voor het schooljaar 2010-2011. Lees verder

sloAfstemming programma's in vmbo en mbo

Leerplanontwikkelaar aan het woord

Mijn naam is Rob Duijker, ik ben werkzaam bij de SLO, het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. Ik heb ruim 20 jaar in het vmbo gewerkt in de sector Economie, onder andere als docent. Als leerplanontwikkelaar begeleid ik aan een flink aantal werkgroepen Doorlopende Leerlijnen vmbo-mbo bij het Horizon College. Lees verder

knooppuntDe digitale lesmethode voor autonoom, vakoverstijgend leren: Knooppunt Steden

Vrijwel alle scholen in Nederland worstelen met hetzelfde probleem: wat kunnen leerlingen doen tijdens opvang- en tussenuren? 'Knooppunt Steden' is een digitale lesmethode waarmee dit probleem eenvoudig kan worden opgelost. Maar dat niet alleen. Het is in de eerste plaats een vakoverstijgende, gestructureerde lesmethode, gericht op een betere aansluiting op vervolgonderwijs (onder- en bovenbouw vo, mbo en hbo).
Lees verder

Untitled Document