Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

aansluitingAansluiting vmbo TL - mbo noodzakelijk voor de leerling

Op 16 november kwamen afdelingsleiders vmbo TL uit West-Friesland en Noord-Kennemerland bij elkaar op het Horizon College, samen met de opleidingsmanagers van het Horizon College die aspectverantwoordelijkzijn voor Doorlopende Leerwegen.

Het doel van deze bijeenkomst was de samenwerking bevorderen van vmbo TL met het Horizon College. Van groot belang is dat leerlingen van het vmbo met het juiste opleidings- en beroepsbeeld binnenkomen bij de opleiding van hun keuze. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het vmbo en mbo. Doorlopende Leerwegen ondersteunt hierbij.

Werken met portfolio verbeteren
Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over het portfolio. Monique Spaansen, BMC Advies Management en Bertie de Beuze, Genster Groep, Raadgevers in onderwijs, deelden hun ervaringen met de deelnemers die zij opdeden tijdens het geven van de training portfolio. De rol van de afdelings-/teamleiders is erg belangrijk in verband met de sturing van het proces. De visie op onderwijs, de eigen rol en aan welke competenties je als docent kunt werken komt naar voren tijdens de training. Hoe meer docenten aan de training meedoen, hoe minder weerstand er is. Daarom is het belangrijk docenten te betrekken die opinieleider zijn in hun team. Als docenten niet bekend zijn met de materie is de training minder effectief. Tijdens de training bleek dat er behoefte is aan gesprekstechnieken en aan een programma op maat. De training is geschikt voor TL en BB-KB docenten.

Aansluiting Taal en rekenen
Dit schooljaar is de ontwikkel- en adviesgroep Taal en Rekenen voor vo opgericht om gezamenlijk adviezen te formuleren en een leerlingvolgsysteem op te zetten voor de aansluiting vmbo – mbo op dit onderwerp. Jacqueline Koutstaal, stafmedewerker onderwijs Doorlopende Leerwegen, vertelt over de problemen die voorkomen in de aansluiting taal en rekenen en over de in de wet vastgelegde referentieniveaus. In de presentatie staat meer informatie over dit onderwerp. De aansluiting taal en rekenen is vooral een probleem voor bb-bk. Scholen worden benaderd voor een pilot Taal en Rekenen in samenwerking met het HC. Ook andere vakken moeten letten op het taalgebruik van leerlingen om aan het gewenste niveau te komen.

VSV Maatregelen
Het Horizon College is de contactschool in de regio’s Noord-Kennemerlanden West-Friesland voor vijf onderwijsmaatregelen die te maken hebben met het voorkomen van voortijdig schoolverlaten in het vo en het mbo. Vanuit de locatie Alkmaar van het Horizon College worden de werkzaamheden voor de regio uitgevoerd. Kees van Bruggen, stafmedewerker VSV Maatregelen, vertelt over twee maatregelen die daarvoor ingezet worden: Kiezen doe je zelf en ELKK.

Kiezen doe je zelf
Aanleiding van deze maatregel is het terugdringen van voortijdig schoolverlaters en het vergroten van de tevredenheid over de gekozen opleiding. Deze maatregel heeft alles van doen met de keuze die leerlingen maken voor een beroep. Leerlingen hebben de neiging na een paar weken in te zien dat het beroep niet bij ze past, omdat ze niet goed beseffen wat een bepaald beroep inhoudt. Het keuzeproces is individueel op maat en het onderwijs moet de leerling helpen de vragen boven tafel te krijgen. Op dit moment verzamelt HC alle activiteiten met leerlingen die betrekking hebben op oriëntatie op beroepsopleiding/keuze.

Elektronisch loket Kernprocedure en Keuzegids – ELKK
Bij de onderwijsmaatregel Draagt over is ELKK ingezet om de leerlingen te kunnen volgen bij hun overstap vanuit vmbo naar mbo. Komend jaar zullen alle roc’s in Noord-Holland meedoen aan dit systeem. Alleen volledige deelname van het ROC Nova is nog onzeker. Decanen van vo-scholen hebben een uitleg gekregen en een inlogcode ontvangen. Het systeem heeft ervoor gezorgd dat meer leerlingen voor de zomervakantie zijn aangemeld.

Laat je horen
Om beter te kunnen samenwerken is goede communicatie van essentieel belang. Bijeenkomsten geven de mogelijkheid om informatie te delen, maar feedback geven en krijgen hoort ook bij het proces om samen te werken aan de aansluiting van het vmbo op het mbo. Mocht je opmerkingen en/of vragen hebben, dan kun je dit kenbaar maken via e.willemse@horizoncollege.nl.

Frans Zoetelief, Johan van de Grift
Projectleiders Doorlopende Leerwegen

Untitled Document