Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

Prioriteiten Doorlopende Leerwegen  in 2011

Wat de projectleiders Doorlopende Leerwegen betreft, wordt 2011 het jaar van de optimale afstemming! Bij het schrijven van de introductie van de tweede nieuwsbrief Doorlopende Leerwegen wil ik de volgende activiteiten wat specifieker onder de aandacht brengen:

  1. De activiteiten die in het vo worden genomen om de aansluiting Taal en Rekenen te verbeteren.
  2. De onderdelen die in de overdracht van het vo naar het mbo van belang zijn om inhoudelijk op te nemen in het portfolio.
  3. De wijze waarop de warme overdracht van vo naar mbo structureel voor elke sector uniform geregeld kan worden.

Taal en rekenen
Vanaf oktober 2010 is er een ontwikkel- en adviesgroep Taal en Rekenen in het vo gestart. Deze groep bestaat uit docenten Nederlands en wiskunde van het vo, van zowel de basis- en de kaderberoepsgerichte als ook de theoretische leerweg. De regierol is weggelegd voor de projectleiders Doorlopende Leerwegen en de uitvoering vindt plaats onder leiding van Jacqueline Koutstaal (stafmedewerker onderwijs Doorlopende leerwegen). In de opdracht van deze adviesgroep zijn onder andere de volgende onderdelen opgenomen:
De organisatie van informatiebijeenkomsten voor docenten Nederlands en wiskunde, het ontwikkelen van een leerlingvolgsysteem po-vo-mbo, het vergelijken van vo-methoden met het referentiekader en het geven van adviezen van maatwerktrajecten. Zeswekelijks komt de groep bij elkaar en worden de adviezen in een verslag verstuurd naar de vo-scholen. In mei vindt een bijeenkomst plaats met alle afdelingsleiders van het vo om deze problematiek en adviezen nader te bespreken.

Inhoud en resultaten in portfolio
In overleg met de aspectverantwoordelijke opleidingsmanagers van het Horizon College en de directies van de vo-scholen wordt er in toenemende mate gewerkt aan een verbeterde afstemming. In concept worden de volgende onderdelen opgenomen in het doorstroomportfolio in de overdracht van vo naar mbo: de zeven sectoroverstijgende doorstroomcompetenties (de attitudeaspecten), alle activiteiten die betrekking hebben op de loopbaanori├źntatie en toeleiding naar de juiste beroepopleiding in het mbo, de overdracht van de resultaten van Taal en Rekenen op basis van de referentiekaders en een aantal CGO-gerichte vakmatige opdrachten ter voorbereiding op de beroepsopleiding.

Warme overdracht
Onder warme overdracht wordt verstaan het persoonlijke overdragen van relevante informatie over een leerling om een succesvol traject in het mbo te bevorderen. De wijze waarop deze overdracht plaatsvindt tussen vo en mbo en de stappen die daarbij doorlopen worden zijn inmiddels opgenomen in een conceptnotitie die de komende weken alle geledingen zal passeren. Het is van belang dat eenieder daarbij eenzelfde beeld heeft. Tevens dient deze overdracht zo uitgewerkt te zijn dat het praktisch uitvoerbaar is voor alle partijen. Door vanuit Doorlopende Leerwegen ons meer te richten op deze prioriteiten verwachten we versnippering te voorkomen en op grote lijnen de afstemming tussen vo en mbo te verbeteren.

Namens de projectleiders Doorlopende Leerwegen,
Johan van de Grift

Untitled Document