Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

NIEUWS WFL en NKL

Nieuwsbrief van de advies- en ontwikkelgroep taal en rekenen VO

Elke zes weken komt de advies- en ontwikkelgroep taal en rekenen bij elkaar. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de groep.

Het doel van de ontwikkel- en adviesgroep taal en rekenen is om adviezen te geven aan de vo-scholen en directies van de vo-scholen in de regio m.b.t. de doorstroom vmbo-mbo voor taal en rekenen over de volgende onderwerpen:

  • vergelijking van kerndoelen en eindtermen vo taal en rekenen met het referentiekader;
  • het opzetten van een leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen voor het vo, waarin de resultaten op basis van de referentiekaders transparant worden vastgelegd;
  • het opzetten of aanpassen van het taal- en rekenbeleid van de scholen;
  • scholing van docenten i.v.m. de invoering van het referentiekader;
  • remediëringstrajecten voor leerlingen van vo scholen die niet aan de normen van het referentiekader voldoen.

Voorlichtingsbijeenkomst voor de vakgroephoofden Nederlands en Wiskunde
Op 29 maart wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor vakgroephoofden Nederlands en Wiskunde van het vmbo over het referentiekader. Voor de invulling van de bijeenkomst worden door de ontwikkel- en adviesgroep de volgende punten genoemd:

  • korte informatie over het referentiekader;
  • tijdpad van invoering van het referentiekader;
  • informatie van het Horizon College over taal en rekenen: wat komen leerlingen in het eerste jaar tegen aan taal en rekenen, wat hebben ze nodig;
  • resultaten van de intaketoets op het Horizon College voor taal en rekenen.

Onderzoek naar diagnostische toetsen voor het opzetten van een leerlingvolgsysteem
De ontwikkel- en adviesgroep heeft een aantal diagnostische toetsen voor taal en rekenen bekeken. De uitkomsten van onderzoek naar de verschillende diagnostische toetsen is vergeleken. Besloten wordt om Stan Broos van bureau ICE uit te nodigen om voorlichting te geven over de TOA toetsen en vragen te beantwoorden over welke informatie de toetsen precies opleveren. Voordeel van deze toetsen is dat er toetsen voor alle domeinen van rekenen en taal zijn. Bij andere aanbieders ontbreken voor taal vaak de domeinen spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Vooral schrijfvaardigheid is belangrijk in de doorstroom naar het Horizon College. De toetsen zijn ook goedgekeurd door de inspectie. Er wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een regionaal contract, waardoor de kosten per toets aanzienlijk lager worden. Een ander voordeel is, dat de resultaten van leerlingen die instromen bij het Horizon College rechtstreeks in hun digitale portfolio bij het Horizon College gezet kunnen worden. Nadeel is dat de toets op de computer wordt afgenomen.

Terugkoppeling uitslagen intaketoetsen Horizon College naar vo scholen
Het Horizon College is bezig om voor de toeleverende vo scholen een overzicht te maken met de scores van hun leerlingen op de intaketoetsen bij het Horizon College. Deze overzichten worden in februari naar de scholen gestuurd.

Uitslag van diagnostische toets rekenen
Op één van de vmbo-scholen hebben de leerlingen van de brugklas en van klas 3 de diagnostische rekentoets van het CITO gemaakt. Het resultaat is: in de brugklas zitten nagenoeg alle leerlingen op niveau 1F, in leerjaar 3 zit ongeveer de helft van de leerlingen onder 1F voor rekenen. De oorzaak is waarschijnlijk dat er weinig tijd aan rekenen is besteed in de onderbouw en de leerlingen de vaardigheden verleren. Er wordt nu extra rekenen gegeven in klas 3.

Vergelijking kerndoelen en eindtermen vo taal met het referentiekader en vergelijking van de methoden Nederlands met het referentiekader

Kerndoelen en eindtermen taal vo

In het rapport Over de drempels met taal  wordt een vergelijking gegeven van de kerndoelen met het referentiekader. Voor de vergelijking vmbo en 2F kan gesteld worden dat voor de domeinen mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid de kerndoelen en de eindtermen overeenkomen met het referentieniveau 2F. Wel is het raadzaam om de beschrijving van de domeinen voor 2F goed te bestuderen, omdat er duidelijk beschreven staat wat van de leerling wordt verwacht. Dit geeft handvatten voor lesdoelen en beoordeling van producten bij deze domeinen.

Dit geldt niet voor het domein begrippenlijst en taalverzorging. Hierover is weinig opgenomen in de kerndoelen en eindtermen van het vo. In het referentiekader staat beschreven wat de leerling moet beheersen voor het niveau 2F. Het is raadzaam dat docenten kijken of de onderdelen van het domein taalverzorging in het programma voor Nederlands op het vmbo aan de orde komen.

Via onderstaande link is het rapport Over de drempels met taal te downloaden.
www.taalenrekenen.nl

Methoden Nederlands

Het SLO heeft een inventarisatie gemaakt waarbij van ieder taal- en rekendomein de titels van bijbehorende leerstofparagrafen uit de methode aan worden gegeven. Zo kun je snel zien op welke plaats een methode aandacht besteedt aan de referentieniveaus. Ook krijg je een indruk van de hoeveelheid aandacht in pagina’s die een methode over de leerjaren heen aan een bepaald
leerstofonderwerp besteedt.
Met onderstaande linkjes kunnen deze documenten worden gedownload. Het eerste document geeft de uitleg voor de vergelijking, in het tweede document is de vergelijking opgenomen.

Referentieniveaus-in-taal-en-rekenmethodes.pdf
Referentieniveaus_20in_20taal_20en_20rekenmethodes.pdf

Uit deze vergelijking komt naar voren dat alle onderdelen van het referentieniveau 2F worden behandeld in de methoden. Wel is het zo dat het ene onderdeel meer aandacht krijgt dan het andere onderdeel. Docenten kunnen deze vergelijking gebruiken voor het opzetten van het programma Nederlands, zodat alle onderdelen van het referentiekader aan bod komen.

Kerndoelen en eindtermen rekenen vo

Voor rekenen ligt de vergelijking van de kerndoelen en eindtermen vo wat ingewikkelder dan bij taal. Nederlands is voor alle vmbo leerlingen een verplicht vak, het vak wiskunde (waar rekenen meestal onder valt in het vo) is niet bij alle sectoren in de bovenbouw van het vmbo verplicht.
Dit maakt het moeilijk om voor alle leerlingen een vergelijking te maken. In het rapport Over de drempels met rekenen wordt een vergelijking gegeven van de kerndoelen en eindtermen. Via onderstaande link is het rapport Over de drempels met rekenen te downloaden.

Rekenrapport.pdf

Methoden Rekenen
Voor de methoden is maar één vergelijking gemaakt van een methode wiskunde met het referentiekader, namelijk voor de methode Moderne Wiskunde vmbo. Bij deze methode is een apart rekenboek met bijbehorend digitaal rekenmateriaal uitgegeven. Dit rekenboek bereidt de leerlingen voor op de verplichte rekentoetsen.
Bij de methode Getal & Ruimte is het oefenmateriaal voor het rekenen in het werkboek opgenomen, dat wordt aangeschaft bij het lesboek. Wel is het boek ‘Rekenen’ apart aan te schaffen, bijvoorbeeld voor de leerlingen die het vak wiskunde niet hebben gekozen. De inhoud van beide boeken is gelijk, behandelt dus dezelfde stof en bereidt voor op de verplichte rekentoets. Bij zowel het werkboek als het aparte rekenboek is digitaal rekenmateriaal beschikbaar.

Referentieniveaus Taal en rekenen
Een beschrijving van de referentieniveaus taal en rekenen is via onderstaande link te downloaden.

referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf

Johan van de Grift
Jacqueline Koutstaal

Untitled Document