Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

S-Factor

betty_silviaVoortgangsbijeenkomst S-factor op 20 januari in Alkmaar

Thema: De S(ucces)factor:
dat zijn wij zelf!

Els Ligthart, opleidingsmanager Zorg uit Hoorn, opent de middag met de constatering ‘we zijn halverwege en flink op weg’. Op weg naar de realisatie van doorlopende leerwegen en stages tussen vmbo-mbo en mbo-hbo in Zorg en Welzijn. Het project zit nu in het tweede jaar en is overgegaan van ontwikkelen naar uitvoeren, van maken naar doen! Ook wordt dit jaar gemeten of de gezamenlijke inspanningen van scholen en praktijkinstellingen wel de juiste effecten opleveren: de goede dingen goed doen.

En dat we het goed doen blijkt wel uit de complimenten die we ontvangen van de Bedrijfsadviescommissie Zorg voor de organisatie van de vmbo-Carrousel, het model waarmee vmbo-leerlingen zich oriënteren op minimaal vijf branches in Zorg en Welzijn middels actieve praktijkbezoeken. Ook blijkt dat uit het enthousiasme waarmee het nieuwe vmbo-portfolio met de zeven doorstroomcompetenties wordt ontvangen in vmbo en mbo. Het portfolio is daarbij een mooi voorbeeld van de coproductie Doorlopende Leerwegen en S-factor. Verder loopt het aantal aanmeldingen voor de hbo-voorlichtingsdag op 26 januari in Alkmaar heerlijk uit de hand.

Els sluit af met informatie over de komende intake- en plaatsingsprocedure Zorg:

  • Zorg: De aangemelde leerlingen worden opgeroepen voor een intaketest. Vervolgens worden ze opgeroepen voor een intakegesprek waar onder andere de resultaten van de test worden besproken. In de toekomst worden ook de onderdelen loopbaanoriëntatie en Nederlands/rekenen uit het nieuwe portfolio besproken. Het portfolio wordt in de introductieperiode op het mbo doorgenomen met de mentor in de 0-meting.

NB: Welzijn: Alle aangemelde leerlingen worden opgeroepen voor een intakegesprek, het portfolio wordt ook in de introductieperiode op het mbo besproken met de mentor in de 0-meting. Daarnaast voert Welzijn dit jaar een pilot intaketest uit met de aanmeldingen voor de opleidingen Onderwijsassistent en Medewerker Maatschappelijke Zorg in Hoorn en Alkmaar (Miriam Coevert, opleidingsmanager Welzijn Alkmaar).

Projectleider Tineke Sijp ondersteunt vervolgens in haar inleiding de conclusie van Els Ligthart: we zijn halverwege en flink op weg. Dat wordt zichtbaar in de tussenrapportage die voor 1 maart naar HPBO wordt verzonden. De audit die daarop volgt zal uitwijzen hoe de zaken er voor staan.
Er wordt volop kennis vergaard: op 24 januari bezoeken 13 vmbo-mbo-docenten en praktijkopleiders het Stagebureau/Expertisecentrum Groningen, op 8 februari volgen 11 vmbo-mbo-docenten een bezoekdag aan Magentazorg en op 10 maart ontvangt het Westfriesgasthuis 15 docenten. De bezoekdagen zijn gericht op trends in de branche en het werk waardoor docenten de leerlingen/deelnemers beter kunnen informeren.
Verder licht Tineke de stand van zaken toe (zie verder in dit artikel). Het programma van vandaag: presenteren van de ontwikkelde producten/kennis en deze van veel reflectie voorzien.

Werktijd
Na de opening gaan werkgroep 1 vmbo-mbo en 3 scholen-praktijk uiteen in drie mixgroepen:

  • Portfolio: Er is een nieuwe portfolio ontwikkeld dat per augustus gaat worden gebruikt en waar reflectie op wordt gevraagd.
  • School- en praktijkopdrachten: er zijn 3 sets van samenhangende school- en praktijkopdrachten ontwikkeld waar ook reflectie op wordt gevraagd.
  • Carrousel en de mbo-werkopdracht: vmbo deelnemers die tijdens de verdiepende stage door mbo-deelnemers worden begeleid als onderdeel van hun opleiding. Ook hier wordt reflectie op gevraagd.

Werkgroep 2 mbo–hbo vertrekt naar boven en werkt verder aan het aansluitingsprogramma.

Stand van zaken S-factor
In september is het tweede jaar gestart, de activiteitenplannen en de daaruit voortvloeiende werkplannen zijn op de startbijeenkomst in oktober gepresenteerd. Er hebben zich enige personele wisselingen voorgedaan: er zijn 2 nieuwe werkgroepcoördinatoren aangetreden en in januari heeft Henk van Goot ons verlaten i.v.m. zijn pensioen. Deze vacature is vooralsnog niet ingevuld.

Portfolio en doorstroom competenties
Na evaluatie is bij het gebruik van het doorstroomportfolio vmbo-mbo een aantal knelpunten geconstateerd. Dit is aanleiding geweest om het portfolio te herzien en de doorstroomcompetenties terug te brengen van 14 naar 7. Dit is inmiddels afgerond en de eerste versie van het herziene portfolio ligt klaar om getest te worden. Er is ook een implementatieplan voor dit portfolio en onder het motto We komen naar u toe wordt samen met elke vmbo-school dit traject uitgevoerd. De eerste afspraken zijn gemaakt en in januari wordt gestart.

Vmbo-opdrachten
De partners S-factor in Groningen hebben 60 praktijkopdrachten ontwikkeld die uitgevoerd kunnen worden tijdens de verdiepende stages in het vmbo. Deze opdrachten zijn gescreend op haalbaarheid en wenselijkheid door praktijkbegeleiders van de stagebiedende instellingen. De werkgroep, bestaande uit vmbo-, mbo-docenten en praktijkbegeleiders, heeft deze opdrachten zodanig herschreven dat ze bruikbaar zijn voor Noord-Holland. Er zijn sets van gecombineerde school- en praktijkopdrachten gemaakt per onderwerp. Deze onderwerpen zijn: huishoudelijke vaardigheden, het ondersteunen bij activiteiten en het assisteren bij het verzorgen van eten en drinken. Deze opdrachten zijn grotendeels klaar in april en kunnen worden getest op de vmbo-scholen en tijdens de verdiepende stage.

Mbo-opdrachten
Mbo'ers begeleiden vmbo’ers: er zijn inmiddels twee opdrachten klaar voor de mbo-deelnemers die vmbo-deelnemers gaan begeleiden tijdens de verdiepende stages: Zorg en Welzijn. Deze opdrachten zullen dit jaar tijdens de verdiepende stage uitgetest worden.

Carrousel
De Carrousel is gestart op 6 vmbo-scholen in samenwerking met alle regionale zorg- en welzijnsinstellingen. Rond april van dit jaar zal de bezoekronde zijn afgerond en kan er worden geëvalueerd. De Stuurgroep Carrousel is opgericht en stuurt deze aan.

Mbo-hbo
Op 26 januari is een hbo-voorlichtingsdag georganiseerd in Alkmaar waar diverse hbo-opleidingen informatie hebben gegeven. Opleidingen als Farmakunde, HBO-V, Social Work, Pabo, Pedagogiek, Psychologie, MBRT, Lerarenopleiding Zorg en Welzijn waren hierbij vertegenwoordigd zijn.

Digitale S factor
Kiezen doe je zelf: Er komen in 2012 beroepsoriënterende beelden/filmpjes beschikbaar voor vmbo– en mbo-deelnemers, zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van het werk en de verschillende beroepen. Daarnaast wordt het portfolio optimaal gedigitaliseerd.

Eindconferentie S-factor
De jaarlijkse eindconferentie wordt dit jaar georganiseerd op 9 juni. De locatie is PCC Vondelstraat in Alkmaar. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht dat deze conferentie bij Hogeschool INHolland zou plaatsvinden.

Willemijn Melis
Tineke Sijp

Untitled Document