Untitled Document Untitled Document

nr. 1 jaargang 4 - Februari 2011

SCHOOL IN THE PICTURE

marionVMBO Titaan kiest voor intersectoraal programma

Op 18 januari presenteerde Adjunct-directeur onderwijs Marion Winkelhuis een nieuwe werkwijze van VMBO Titaan. Deze school gaat met ingang van schooljaar 2011-2012 intersectoraal werken, te beginnen bij leerjaar 3. Dit betekent dat de vmbo-leerlingen kunnen doorstromen naar opleidingen van het mbo in verschillende sectoren. Voor het mbo betekent dit dat er leerlingen binnenkomen met een bredere basiskennis, die nog niet specifiek in een bepaalde richting zijn opgeleid.

Beroepskeuze uitstellen
Het portfolio wordt gebruikt als begeleidingsinstrument met aandacht voor competentieontwikkeling. In leerjaar 1 en 2 doen de leerlingen zoveel mogelijk ervaringen op. Dat doen zij in een uitgebreid talentenprogramma.  In leerjaar 3 starten de leerlingen met een intersectoraal programma. Het puberbrein is nog niet in staat om toekomstgerichte keuzes te maken. Daarom neemt VMBO Titaan 1 extra jaar de tijd om leerlingen te laten kennismaken met de verschillende beroepenvelden. De leerlingen kiezen pas aan het einde van leerjaar 3  de 2 richtingen waarin zij diploma gaan doen. Er zijn in Nederland nu 105 scholen die werken met een intersectoraal programma. Leerlingen in jaar 3 hebben een volledig vakkenpakket. Wiskunde is vanaf volgend schooljaar een nieuw verplicht eindexamenvak. Het vmbo bereidt de leerlingen voor op het mbo, zij krijgen de beroepsgerichte vaardigheden op het mbo. Op het vmbo worden zij vooral geschoold in samenwerken, plannen, presenteren, initiatief nemen etc., de meer persoonlijke vaardigheden.

Combinatie van uitstroomprofielen
De beroepen van nu hebben bijna altijd een combinatie nodig van de kennis en vaardigheden uit de verschillende uitstroomprofielen. Het VMBO Titaan past zich aan, aan wat in de regio wordt gevraagd vanuit de arbeidsmarkt. Het schema van uitstroomprofielen wordt getoetst aan het Horizon College. Het programma moet zo optimaal mogelijk worden afgestemd. De afgeleverde leerlingen zijn uiteindelijk minder ontwikkeld in beroepsvaardigheden, maar juist verder in de attitude. Met de juiste competenties kunnen zij verder in het beroep en op het mbo ontwikkelen zij dan de beroepsgerichte competenties.

Geen sectoren meer
In leerjaar 3 krijgen de leerlingen projectopdrachten waarin onderdelen zijn opgenomen vanuit de verschillende sectoren. Er wordt niet meer gewerkt met de oude benamingen van de sectoren. De leerlingen hebben in totaal 34 lesuur, waarvan 12 uur in projecten wordt gewerkt. In de overige uren krijgen zij de reguliere vmbo vakken zoals Nederlands, wiskunde, Engels en economie. Wat voor de leerling echt anders is, is dat zij nu hun keuze voor een vakrichting kunnen openhouden. Zij hebben bovendien een breder vakkenpakket, omdat zij geen AVO-vakken laten vallen in leerjaar 3. Voor de leerling betekent dit in praktijk naast de uitstel van hun keuze, dat zij in een gecombineerde klas terecht komen met zowel jongens als meisjes en dat zij leren in projectgroepen samen te werken.

Drie uitstroomvarianten
In leerjaar 4 kunnen de leerlingen kiezen tussen drie uitstroomvarianten; Technologie & Dienstverlening, Technologie & Commercie en Dienstverlening & Commercie. Het eindexamenprogramma is ook al speciaal ingericht voor het intersectorale programma. Er worden vervolgafspraken gemaakt om het programma verder uit te werken, en om te kijken hoe de aansluiting kan worden gezocht met de competenties waarmee het mbo werkt.

Volgende stap
De presentatie van 18 januari door Marion Winkelhuis was een eerste stap om het intersectorale programma op het mbo te verduidelijken. Er worden met opleidingsmanagers vervolgafspraken gemaakt om nadere toelichting te geven en om tot verdere afstemming te komen van het vmbo-programma op het mbo.

Gemma de Vries
Communicatie management adviseur DLW

Untitled Document