nr. 1 jaargang 2 - Juni 2011

NIEUWS

S-factor

Voorwoord van de Stuurgroep S-factor

Als voorzitter van de stuurgroep van de S-factor is het me een genoegen deze digitale nieuwsbrief in te leiden. We hebben een productief tweede projectjaar (bijna) achter de rug. In dit tweede jaar lag de focus op het in praktijk brengen van de  ontwikkelde interventies in de S-factor. Daar hebben we op verschillend manieren invulling aan gegeven.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • het gestandaardiseerd portfolio vmbo-mbo
  • de doorlopende stagemodellen vmbo-mbo-hbo
  • het digitale vind-volg en borg systeem

Lees verder

Audit S-factor : een kritische blik met  positieve afloop!

Op 19 mei bezocht de auditcommissie van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) het project de S-factor om te onderzoeken hoe het er voor staat: is het innovatiearrangement op orde en zijn er eventueel nog adviezen mee te geven? Uit zo’n onderzoek komt vervolgens een advies voort dat  “positief” kan zijn, “positief met een aantal suggesties” of ”negatief”. Bij een negatieve beoordeling wordt de tweede helft van de subsidie niet toegekend. Het onderzoek is gestoeld op de tussenrapportage die 1 maart bij HPBO is aangeleverd. Tevoren, op 1 februari organiseerde het projectteam een interne audit onder leiding van Jan Geurts,  oud-lector HAN en tevens voorzitter van auditteams bij andere innovatiearrangementen. De uitkomsten van deze audit bleken waardevol en belangrijke input voor het tussentijdse verslag en de voortgang van het project. De audit werd uitgevoerd in Sneek, het tussenstation tussen de twee samenwerkende regio’s Noord-Holland en Groningen, Drenthe en Kop van Overijssel. Lees verder