header

nr 2. 2013

petra

Nieuwsbrief Regionaal Steunpunt VSV nummer 2

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij de studiebijeenkomsten ter voorbereiding van de nieuwe convenantsperiode 2013-2016 en onze goede resultaten. Ook de meest actuele cijfers laten zien dat we het in de beide regio’s goed doen. Lees verder

vsvers

Convenant vsv 2013-2016

Resultaten en doelstellingen
De doelstelling voor de komende jaren is het landelijk verder verminderen van het aantal VSV-ers.
In totaal moeten we in 2016 terug naar maximaal 25.000 VSV-ers. Voor onze regio’s betekent dit een verdere daling. Uitgangspunt is nu niet meer een procentuele vermindering t.o.v. het 0-jaar, maar een norm. Lees verder

patrick

Hoe ziet het programma van de drie maatregelen er uit?

Bekijk de programma's in beeld uitgelegd.

Lees verder

probleem

Wat gaan we doen binnen de maatregel PLUS?

Wat willen we bereiken?

Komen tot een sluitende aanpak van de overbelaste jongeren door de regionale keten onderwijs  en zorg op dusdanige wijze te organiseren dat maatwerk tijdig mogelijk is en aansluiting wordt gevonden bij de 1-gezin/1-plan aanpak in het kader van de transitie jeugdzorg en de ontwikkelingen binnen het Passend Onderwijs. Een specifiek aandachtspunt hierbinnen is de rol van de ouders.

Lees verder

verzuim

Wat gaan we doen binnen de maatregel VERZUIM?

Wat willen we bereiken?

Een verdere daling van het verzuim, zowel binnen het vo als mbo. Dit door een preventieve aanpak, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen leerlingen onder en boven de 18 jaar. Lees verder

overstap

Wat gaan we doen binnen de maatregel OVERSTAP

Wat willen we bereiken?

Een soepele overstap van de leerlingen van vo naar mbo met sluitende procedureafspraken voor de generieke groep leerlingen die in een standaardprocedure passen en maatwerkafspraken voor specifieke doelgroepen zoals zorg- en risicoleerlingen, leerlingen met een keuzeprobleem of niet- weters, late aanmelders, leerlingen die geen werkplek kunnen vinden etc. Lees verder

samen werken

Hoe werken we samen?

Gemeente en onderwijs werken samen aan het tegengaan van voortijdig schoolverlaten in de RMC-regio’s Noord-Kennemerland en West-Friesland. Lees verder

MEER INFORMATIE:

Geen nieuwsbrief meer ontvangen!

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden via steunpuntvsv@horizoncollege.nl.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Krijgt u of uw collega onze nieuwsbrief nog niet en wilt u deze wel ontvangen?

Stuur dan een mail naar steunpuntvsv@horizoncollege.nl en uw adres wordt opgenomen in ons adressenbestand.